Wat doet een toezichthouder?

De toezichthouder toetst de kwaliteit van de Wmo aanbieders (ZIN en PGB) op de gemaakte wettelijke en gemeentelijke kwaliteitsafspraken. Dit doen zij door vier soorten onderzoek, namelijk

Structureel toezicht: Hierin worden elke 3 á 4 jaar willekeurig kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij ZIN-  en PGB aanbieders.

Heronderzoek: Hierin wordt getoetst welke opvolging de aanbieder heeft gegeven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in het structureel onderzoek.

Signaal gestuurd toezicht: Hierin wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van één of meerdere signalen. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van iedereen: van u als inwoners of als professionals.  “Een ‘signaal’ is een teken waarmee een persoon wijst op een ontoelaatbare situatie”, (VNG).                                      

Calamiteitentoezicht: Hierin wordt geprobeerd te achterhalen hoe en waarom een gebeurtenis heeft kunnen plaats kunnen vinden. Het doel van het onderzoek is te leren van een calamiteit.

Het melden van een mogelijke calamiteit of geweldsincident

Bent u een aanbieder of begeleider in Westfriesland en biedt u ondersteuning op basis van de Wmo? Dan bent u wettelijk verplicht om na een calamiteit of geweldsincident een melding te doen op grond van Wmo 2015 artikel 3.4. U doet die melding binnen drie dagen bij de regionale toezichthouder Wmo. Hieronder leest u hoe u dit doet. Zijn er vragen of is er twijfel: neem contact op met de toezichthouder.

Wat is een calamiteit of een geweldsincident?  

Calamiteit:

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid (Wmo 2015, Artikel 1.1.1).

Geweldsincident:

Het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft (Wmo 2015, Artikel 1.1.1).                                                                                               

Wat melden?

• Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;

• Elke suïcide(poging) van een cliënt*;

• Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt;

• Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt;

• Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

• Meld u telefonisch bij de toezichthouder

Waarom melden?

Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit of een geweldsincident, is nodig om te achterhalen hoe en waarom een gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden. Hiervoor is het nodig een onderzoek te doen. Het doel van het onderzoek is te leren van een calamiteit.

Onderzoek na uw melding

De toezichthouder legt u mondeling uit wat ervan u wordt verwacht. Daarnaast krijgt u de informatie per e-mail toegestuurd inclusief formats die u kunt gebruiken voor het calamiteitenonderzoek en de verslaglegging voor de uitkomst.

In de flyer leest u met gebruik van pictogrammen de routes die er zijn naar aanleiding van uw melding.