Wat doet een toezichthouder?

De toezichthouder heeft als hoofdtaak het verrichten van onderzoek naar -/ en de beoordeling van de geleverde kwaliteit van ondersteuning welke door Wmo gefinancierde aanbieders leveren aan de cliënten van 18 jaar en ouder.

De toezichthouder verricht vier verschillende soorten onderzoek, namelijk:

  • Structureel onderzoek: De toezichthouder voert structureel kwaliteitsonderzoek uit bij alle Wmo aanbieders ( ZIN & PGB) welke clienten in de regio Westfriesland Wmo ondersteuning bieden. De te onderzoeken aanbieder wordt ad random gekozen met het idee dat alle aanbieders tenminste 1 x per 4 jaar aan een kwaliteitsaudit worden blootgesteld. Het toetsingskader vormt de basis van deze audit.
  • Heronderzoek: Het heronderzoek is een vervolg op het structureel onderzoek. In het heronderzoek onderzoekt de toezichthouder de opvolging van de aanbevelingen die door de toezichthouder aan de aanbieder zijn gedaan bij het structureel onderzoek.
  • Signaal gestuurd onderzoek: De toezichthouder kan op basis van specifieke ontvangen signalen over de kwaliteit van ondersteuning van een aanbieder een gericht signaalonderzoek starten. 
  • Calamiteitenonderzoek: Wanneer een aanbieder niet zelfstandig een calamiteitenonderzoek uit kan voeren of niet beschikt over een onafhankelijk voorzitter van de onderzoekscommissie, dan kan de toezichthouder Wmo optreden als onafhankelijk voorzitter. Een calamiteitenonderzoek wordt altijd gestart na het ontvangen van een melding over een calamiteit. Of, na het ontdekken dat de calamiteit recent heeft plaatsgevonden maar niet is gemeld bij de toezichthouder wat volgens art.3.4 Wmo 2015 wel had moeten gebeuren.  

    Het doel van calamiteitenonderzoek is de gevolgde processen te analyseren, te leren van hetgeen er is gebeurd en het onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn om de kans op herhaling in de toekomst te verkleinen/ te voorkomen.