Gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd

De regiogemeenten in Westfriesland hebben voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp per 2020 zorgaanbieders gecontracteerd. Er is maandelijks mogelijkheid tot instromen als zorgaanbieder.
Zij zijn verantwoordelijk om in samenspraak met de inwoner een perspectiefplan op te stellen en/of aan te vullen, doelen te stellen (op basis van de geformuleerde resultaten) en is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. Wanneer een zorgaanbieder via een externe verwijzing (huisarts, medisch specialist) wordt ingezet, stelt de zorgaanbieder samen met het gezin het perspectiefplan op. Mochten er andere aanbieders (onderaannemers) nodig zijn om gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren, dan treedt de gecontracteerde zorgaanbieder als hoofdaannemer op.

De gecontracteerde zorgaanbieder (en indien nodig als hoofdaannemer) zorgt voor:

 • Het organiseren van de ondersteuning en uitvoeren van de kritieke zorgtaken:
  o Het in samenspraak met de jeugdige/het gezin opstellen en vervolmaken van het perspectiefplan met de daarin te behalen doelen;
  o Het voeren van de regie over de uitvoering van de ondersteuning;
  o De afstemming met de lokale toegang gedurende de gehele periode van ondersteuning aan de inwoner.
 • Het opstellen van het behandelplan tussen zorgaanbieder en jeugdige/gezin;
 • De concretisering van het perspectiefplan van de jeugdige/het gezin. In dit plan staat:
  o Welke ondersteuning naar verwachting ingezet wordt en waarom;
  o Welke onderaannemers betrokken worden en waarom.
 • Het organiseren van één (1) vast aanspreekpunt voor de jeugdige/het gezin voor:
  o Het bespreken van (veranderende) behoeftes rondom de hulp;
  o Het vormgeven van de regie om de zorg mee te laten bewegen met behoefte;
  o Het bespreken van de voortgang van de hulp.
 • Het (wanneer nodig) organiseren van samenwerking tussen hoofd- en onderaannemers om integrale en kwalitatieve hulp te bieden:
  o Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulp, ook voor de in te zetten onderaannemers;
  o Verantwoordelijk voor de maandelijkse declaratie bij de gemeente en de betaling aan de onderaannemers volgens een marktconform tarief;
  o Hoofdaannemer moet op verzoek inzicht geven welke onderaannemers zij inschakelen en inkopende dienst kan bij onderaannemers monitoren hoe de samenwerking met hoofdaannemers verloopt.
 • De uitvoering van de hulp kan bij meerdere professionals liggen, maar ligt zoveel als mogelijk bij dezelfde personen.
 • Het organiseren van een vast contactpersoon voor de gemeente, die op de hoogte is van de gang van zaken in de organisatie van de opdrachtnemer (en eventuele samenwerkingspartners).

Hiervoor zijn de volgende kwaliteitseisen nodig:

 • Kennis over de benodigde hulp;
 • Kennis over de in te zetten hulp, zodat geschat kan worden wat passend is in de situatie van de jeugdige/het gezin;
 • Kwalitatief goed en deskundig personeel met een geschikte achtergrond, zoals SKJ of BIG registratie. Afhankelijk van het type ondersteuning in een profiel is er differentiatie in het opleidingsniveau van medewerkers;
 • Signalerende en proactieve rol richting jeugdige/gezin.

Klik hier voor het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd segment B 2024 en

gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd segment C 2024.

Ben u (nog) niet gecontracteerd als zorgaanbieder, klik dan hier voor de inkoopinformatie Jeugd (Tussentijdse instroom Jeugd segment B) in Westfriesland.