Melding doen bij toezichthouder Wmo

Neem contact op met de toezichthouder via toezichtwmo7wf@hoorn.nl of meldt het via het meldingsformulier. https://zorginregiowestfriesland.nl/meldpunt-wmo.  

 

Melding doen over aanbieder Jeugdwet

Wilt u een calamiteit doorgeven of signaal afgeven over de kwaliteit van ondersteuning over een aanbieder die ondersteuning biedt aan inwoners jonger dan 18 jaar dan moet u contact zoeken met de Inspectie Gezondheid Jeugd (IGJ).                                                                                         

Dit kan via https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit of  via telefoonnummer 088-120 50 00.

Biedt de aanbieder ondersteuning aan jongeren van 18- en 18+ stemt u dan af met de toezichthouder via toezichtwmo7wf@hoorn.nl.

Wanneer een aanbieder ondersteuning verleent vanuit meerdere wetten wordt afgestemd of en op welke manier de toezichthoudende partijen samen kunnen optrekken. De toezichthouders kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk toezicht uit te oefenen.

 

Waarom een melding doen?                                                                                                                                

Aanbieders van Wmo-voorzieningen zijn verplicht onverwijld melding te doen van calamiteiten en geweldsincidenten op grond van art. 3.4, Wmo. Onverwijld melden houdt in dat u binnen 3 werkdagen moet melden.

·         iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden

·         geweld bij de verstrekking van een voorziening

Hierbij valt te denken aan gebeurtenissen als:

·         een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide;

·         elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;

·         ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt, of van een ander, als gevolg van het handelen van een hulpverlener of cliënt;

·         ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener en cliënt.

·         Vermissing van een client;

·         Geweld bij verstrekking van een voorziening

Daarnaast kan de toezichthouder ook signalen van professionals, cliënten of inwoners ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening/aanbieder.

 

Anoniem melden

Soms wilt u niet dat een aanbieder op de hoogte is van uw melding. Misschien bent u bang voor uw baan als u als personeelslid een melding doet, of heeft u als betrokkene angst voor gevolgen voor de behandeling van uw naaste. Daarom kunt u bij de toezichthouder ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en de aanbieder niet op de hoogte stellen van uw identiteit. Als een melding anoniem is, dan betekent dit wel dat de toezichthouder minder effectief kan optreden. Een organisatie kan geen weerwoord geven op een anonieme melding en dit betekent dat wij de melding niet als bron kunnen gebruiken. Als de directe veiligheid of gezondheid van personen mogelijk in het geding is, dan adviseren wij om een openbare melding te doen.

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger